loader

Üst düzey yönetimlerinin merkezden tüm işletme organizasyonuna doğrudan egemen olamamaları dolayısıyla şirket içi İç Kontrol Sistemine ve şirket dışından sağlanan Hata ,Hile ve Usülsüzlük Denetimine ihtiyaç kaçınılmaz olmuştur.

Hile ve usulsüzlükleri hatadan ayıran temel unsur, finansal tablolarda yanlışlığa sebep olan fiilin kasıtlı olarak yapılıp yapılmadığıdır. Hata, finansal tablolarda kasıt olmaksızın yapılan, bir tutarın veya bir açıklamanın atlanması gibi yanlışlıkları ifade eder.

Hileli finansal raporlama, kasıtlı olarak, finansal tablolarda olması gereken tutarların veya açıklamaların yer almaması veya yanlış beyan edilmesi suretiyle finansal tablo kullanıcılarının yanıltılmasıdır.

Bir şirkette hataların erken tespiti ve güçlü bir hile engelleme sisteminin olması, kamu otoritelerinin, yatırımcıların, denetim komitesi üyelerinin ve genel olarak toplumun şirkete ve şirketin mali tablolarına olan güvenini artıracaktır. Ayrıca şirketin sermaye maliyetlerinin daha uygun şartlarda oluşmasına yardımcı olacaktır. Bu sistemin işleyişi de aşağıdaki kriterlere bağlıdır.

 • Etkin bir üst yönetim politikası,
 • Şirket içi denetim komitesi oluşturulması,
 • İşletme dışı denetim firmaları ile etkili çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Güçlü bir iç kontrol yapısı,
 • Her çalışanın kabul edeceği bir işletme ahlak politikası,
 • İşletmede oluşturulacak bir kültür politikası,
 • Dürüst kişilerin işe alınmasını sağlayacak insan kaynakları yönetimi,
 • Açık ve dürüst bir çalışma ortamının sağlanması,
 • Çalışanlara yardım programları,
 • Çalışanların özellikle hile konusunda eğitimi,
 • Net bir hile cezalandırma politikası,
 • İşletme içinde bilgi akışını sağlayacak bir düzenin kurulması,
 • Hile politika ve prosedürleri yönetmeliğinin oluşturulması.

Sonuç olarak İşletmeler büyüdükçe ve daha karmaşık hale geldikçe, iç kontrolün önemi artmaktadır. Üst düzey yöneticilerin işletme faaliyetleri konusunda doğrudan bilgi sahibi olma olanakları azalmaktadır. Bu nedenle; hata, hile, savurganlık ve yolsuzlukları en aza indirecek aynı zamanda verimliliği artıracak, doğru, güvenilir bir defada doğru rapor alınmasını sağlayacak, işletmenin yapısına ve büyüklüğüne uygun etkin ve sürekli yenilenebilir bir iç kontrol sisteminin kurulması, çalıştırılması önem arz etmektedir.

Key Bağımsız Denetim A.Ş. olarak iç kontrol sisteminin kurulması, hata hile ve usülsüzlük denetiminin yapılması ve raporlanması süreçlerinde her türlü desteği sunmaya hazırız.